Privacy Statement

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Bij het invullen van ons contactformulier middels de website of diverse jobboards waar wij mee werken.
Als u zich aanmeldt of wordt aangemeld voor onze dienstverlening.
Als u uw gegevens heeft geplaatst op publieke middelen zoals jobboards of in een CV database kan het zijn dat wij u benaderen voor onze dienstverlening. U kunt hierbij natuurlijk aangeven of u interesse heeft en dat wij uw gegevens mogen verwerken.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren verzamelen en verwerken wij uw gegevens. Onze dienstverlening is gericht op HR gerelateerde diensten. Deze bestaan uit payroll, bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Uw gegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende werkzaamheden/dienstverlening:

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten en salarisverwerking en het voeren van de relevante administratie ten behoeve van payrolling. Dit gebeurt middels een digitaal systeem van onze backoffice partij.
 • Het doen van aanbiedingen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten.
 • Het benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn.
 • Het beoordelen van de geschiktheid voor een vacature, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven en vooraf met u wordt besproken), etc.
 • Het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en assessments.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis


Op het moment dat u voor BINK HR kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.


BINK HR legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.   

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen?
BINK HR kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere BINK HR entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

 • Sollicitatiegegevens worden uiterlijk 4 weken na einde van de procedure verwijdert. De kandidaat kan per mail toestemming geven zodat wij de gegevens tot maximaal 1 jaar kunnen bewaren.
 • Sollicitatiegegevens van bemiddelde kandidaten worden maximaal 1 jaar bewaard. Deze termijn kan op verzoek van de kandidaat worden verlengd. Dit verzoek dient per mail / digitaal te worden gedaan. Na het verstrijken van de termijn kan men toestemming geven voor een verlenging van de bewaartermijn (maximaal 1 jaar per keer)
 • Persoonsgegevens van cursisten van coachingstrajecten, workshops en trainingen bewaren wij maximaal 5 jaar naar einde opleiding.

In het geval dat wij extern gedicteerd (bijvoorbeeld door de belastingdienst) worden om gegevens langer te bewaren dan hanteren wij de minimale bewaartermijn hiervoor.

Procedure opschonen data

Om ervoor te zorgen dat onze data up to date is, schonen wij iedere maand onze gegevens op aan de hand van de bovengenoemde bewaartermijnen. Dit betekent dat wij persoonsgegevens verwijderen tenzij de betreffende persoon er mee instemt dat we de gegevens langer bewaren. Deze toestemming wordt digitaal vastgelegd. Stappenplan:

 • Controle afgeronde procedures, trainingen en coachingstrajecten.
 • Verwijderen gegevens van kandidaten in het geval de bewaartermijn verstreken is.
 • In sommige gevallen sturen wij kandidaten voorafgaand aan het verwijderen een verzoek met de vraag of wij hun gegevens langer mogen bewaren.Het opschonen vindt plaats in het recruitment/cms systeem en in specifieke digitale mappen per procedure.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor BINK HR heeft gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, assessments, e.d.)zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor BINK HR heeft gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven door dit per mail bij ons aan te geven. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door BINK HR. In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor BINK HR onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.
indien u voor BINK HR werkt/heeft gewerkt
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor BINK HR. 
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven door ons te mailen. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door BINK HR. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor BINK HR onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)
BINK HR verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.BINK HR kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere BINK HR entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin BINK HR hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. BINK HR heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens
voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:
Als u uw gegevens wil wijzigen dan kan dat door contact op te nemen met BINK HR.
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij BINK HR.
voor overige relaties:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij BINK HR.

Beveiliging

BINK HR doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens bewaren in systemen welke beveiligd zijn middels sterke wachtwoorden. De systemen zijn steeds volledig up-to-date en wij gebruiken daarnaast een adequate beveiligingsmethoden zodat de systemen beschermd zijn tegen hackers, virussen en datalekken. Teven zijn onze systemen alleen beschikbaar voor geautoriseerden. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is BINK HR met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door BINK HR, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@binkhr.nl